Κατατακτήριες Εξετάσεις

 

Kατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στό Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται και από τη Γραμματεία)

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2019. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Μαθήματα και Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Ως μαθήματα εισαγωγής στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις ορίζονται τα:

1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

AITHΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος